OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS ANALYSIS

ANÀLISIS DE BIOMARCADORS D'ESTRÈS OXIDATIU

ANÁLISIS DE BIOMARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO


OXIDATIVE STRESS AND HEALTH

Pollution, unhealthy lifestyle, tobacco or some drug administration increase the oxidation produced in cellular metabolism, causing organism damage to lipids, protein and DNA. This oxidative damage is considered the major contributor to aging, neurodegenerative diseases like Alzheimer's, cancer or cardiovascular diseases.

Knowing antioxidant-prooxidant organism status may help us to focus on health strategies for being in an oxidative state of equilibrium and therefore prevent or delay the onset of oxidative damage.

Our laboratory provide an analytical service of several biochemical biomarkers, intender for whatever research group, clinical laboratory, health professionals and/ or individuals who would know their oxidative status.

ESTRÈS OXIDATIU I SALUT

Els contaminants ambientals, els estils de vida poc saludables, el tabaquisme i la presa d'alguns fàrmacs incrementen l'oxidació produïda durant el metabolisme cel·lular, causant dany als lípids, proteïnes i ADN de l'organisme. Aquest dany oxidatiu està considerat com el major contribuent a l'envelliment, les malalties neurodegeneratives com l'Azheimer, el càncer o les malalties cardiovasculars.

Conèixer l'estat antioxidant-prooxidant del nostre organisme ens ajudarà a enfocar les estratègies de salut per decantar la balança cap a un estat d'equilibri oxidatiu i així prevenir o retardar l'aparició del dany oxidatiu.

El nostre laboratori ofereix un servei d'anàlisi de diferents paràmetres bioquímics, dirigit a qualsevol grup de recerca, laboratori d'anàlisis clíniques, professionals de la salut i/o particulars, que vulguin conèixer el seu estat oxidatiu.

ESTRÉS OXIDATIVO Y SALUD

Los contaminantes ambientales, los estilos de vida poco saludables, el tabaquismo y la toma de algunos medicamentos, incrementan la oxidación producida durante el metabolismo celular, causando daño a los lípidos, proteínas y ADN del organismo. Este daño está considerado como el mayor contribuyente al envejecimiento, las enfermedades neruodegenerativas como el Alzheimer, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Conocer el estado antioxidante-prooxidante de nuestro organismo nos ayudará a enfocar las estrategias de salud para decantar la balanza hacia un estado de equilibrio oxidativo y así prevenir o retrasar la aparición del daño oxidativo.

Nuestro laboratorio ofrece un servicio de análisis de diferentes parámetros bioquímicos, dirigido a cualquier grupo de investigación, laboratorio de análisis clínicos, profesionales de la salud y/o particulares, que quieran conocer su estado oxidativo.

Oxidation analysis team - Equip d'anàlisis d'oxidació - Equipo de análisis de oxidación

Dra. Montserrat Giralt

Llicenciada en Medicina (Medicine)

"We recommend to change habits to healthier lifestyles in those patients who require it."

"Recomanem canvis d'hàbits cap a estils de vida més saludable, en aquells pacients que ho requereixen."

Dra. Rosa Nogués

Llicenciada en Farmàcia (Pharmacy)

"We make sure that we keep quality standards, providing reliable results, robust and accurate."

"Ens assegurem que el que fem ho fem seguint els estàndards de qualitat, oferint resultats fiables, robustos i precisos."

Dra. Marta Romeu

Llicenciada en Biologia (Biology)

"We do an exhaustive analysis of the results, according to the medical history of each patient."

"Fem un anàlisi exhaustiu dels resultats obtinguts, segons la història clínica de cada pacient."

Vanessa Sánchez

Tècnic superior de laboratori de diagnòstic clínic (Laboratory technician)

"We process and analyze samples accurately, following a protocol of Good Laboratory Practice."
"Processem i analitzem les mostres de forma acurada, seguint els protocols de Bones Pràctiques al Laboratori."