Oxidative stress

Anàlisis de l'estrès oxidatiu

Oxidative balance test

El nostre grup ofereix anàlisis clíniques de tota una bateria de paràmetres que ens informen de l'estat prooxidant-antioxidant de l'organisme.

Our group offers clinical analysis of a whole battery of parameters that inform us of the prooxidant-antioxidant status in the body.

A qui va dirigit?

Who?

GRUPS DE RECERCA Research groups

LABORATORIS D'ANÀLISIS CLÍNIQUES Clinical laboratoires

PROFESSIONALS DE LA SALUT Health professionals

PARTICULARS Individuals

Biomarcadors

BIOMARKERS

El nostre grup desenvolupa diverses tècniques analítiques per determinar l'estrès oxidatiu.                                             Tria els teus biomarcadors.

Our group developed several analytical techniques to determine oxidative stress.

Choose your biomarkers.

Què és l'estrès oxidatiu?

What's oxidative stress?


L'estrès oxidatiu és el resultat fisiopatològic del desequilibri, a l'organisme, entre la producció de radicals lliures i els sistemes de defensa antioxidants. Aquest desequilibri incrementa la possibilitat de patir malalties relacionades amb l'envelliment cel·lular i la inflamació, com són les malalties cardiovasculars, les malalties cerebrovasculars, el càncer o altres malalties.


Oxidative stress is the result of pathophysiologic imbalance in the body, including the production of free radicals and antioxidant defense systems. This imbalance increases the chance of diseases related to aging and inflammation, such as cardiovascular disease, cerebrovascular disease, cancer or other diseases.

Fonts

Sources

Fonts d'oxidació

L'oxidació cel·lular es produeix tant de forma endògena com exògena.Els mecanismes endògens que de forma natural generen radicals són: el metabolisme cel·lular de l'oxigen, les reaccions d'òxid-reducció portades a terme per les cèl·lules fagocítiques, o la producció de peròxid d'hidrogen per part dels peroxisomes.Les fonts exògenes que incrementen l'oxidació són: els contaminants ambientals (ozó, monòxid de carboni, toxines...), estils de vida poc saludables (dietes riques en greixos saturats, dietes hipercalòriques, dietes desequilibrades, tabaquisme), presa d'alguns fàrmacs (antidepressius, antidiabètics), ions metàl·lics (ferro, coure, níquel, mercuri), radiacions (ultraviolat, raig X), o, l'activitat física extenuant.

Fonts de protecció

Donat que al nostre organisme existeix una oxidació innata i necessària, tenim també té un sistema de reparació i prevenció. Aquest sistema està format per enzims antioxidants i altres molècules no enzimàtiques.El mecanisme de defensa enzimàtic està compost per diferents enzims amb capacitat antioxidant. Els més importants són la superòxid dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), la glutatió reductasa (GR) i la glutatió peroxidasa (GPx).El mecanisme de defensa no enzimàtic està compost principalment per elements exògens que provenen, majoritàriament de la dieta. Entre ells trobem la vitamina E, vitamina C, els betacarotens, els polifenols, els flavonoides i els oligoelements. A més hi ha alguns components endògens com el glutatió (GSH), la melatonina o algunes proteïnes plasmàtiques que tenen un efecte antioxidant i que presenten un efecte sinèrgic amb altres antioxidants.

Com mesurem l'equilibri oxidatiu?

How do we measure oxidative balance?

Per determinar el nivell d'equilibri oxidatiu tenim dos tests diferents:

  • The Oxidative Balance Test
  • The Reduced Oxidative Balance Test
Aquests dos tests es basen en l'aplicació d'un sistema de puntuació (-1, 0 i +1 punts) a cada biomarcador estudiat, depenent del seu comportament en relació als valors de normalitat. En la relació global de tots els biomarcadors analitzats, com més proper a 0 és el valor final, ens trobem en un estat d'equilibri oxidant, en el cas de estar en puntuació negativa, implica un estat antioxidant, i pel contrari, els valors positius són indicadors d'estats prooxidants.
El Oxidative Balance Test està compost per l'estudi de diferents biomarcadors com són la quantificació de les substàncies reactives als àcids tiobarbitúrics (TBARS), el sistema glutatió (glutatió oxidat- GSH, glutatió reduït- GSSG, quocient-GSSG/GSH, en eritròcits i plasma), l'activitat de la glutatió-S-transferasa, el test d'hemòlisi, i les activitats dels enzims antioxidants SOD, CAT, GR i GPx. El Reduced Oxidative Balance Test comprèn l'anàlisi de la glutatió-S-transferasa, la SOD, la CAT, la GR i la GPx.

Equip d'oxidació / Contacta amb nosaltres

Oxidation team / Contact with us


Dra. Montserrat Giralt, Llicenciada en Medicina (Medicine)

"Recomanem canvis d'hàbits cap a estils de vida més saludable, en aquells pacients que ho requereixen."

"We recommend to change habits to healthier lifestyles in those patients who require it."

montse.giralt@urv.cat

Dra. Rosa Nogués, Llicenciada en Farmàcia (Pharmacy)

"Ens assegurem que el que fem ho fem seguint els estàndards de qualitat, oferint resultats fiables, robustos i precisos."

"We make sure that we keep quality standards, providing reliable results, robust and accurate."

mariarosa.nogues@urv.cat

Dra. Marta Romeu, Llicenciada en Biologia (Biology)

"Fem un anàlisi exhaustiu dels resultats obtinguts, segons la història clínica de cada pacient."
"We do an exhaustive analysis of the results, according to the medical history of each patient."

marta.romeu@urv.cat

Vanessa Sánchez, Técninc superior de laboratori de diagnòstic clínic

"Processem i analitzem les mostres de forma acurada, seguint un protocol de Bones Pràctiques al Laboratori."
"We process and analyze samples accurately, following a protocol of Good Laboratory Practice."
vanessa.sanchez@urv.cat