FUNCTIONAL NUTRITION, OXIDATION AND CARDIOVASCULAR DISEASES RESEARCH GROUP

GRUP DE RECERCA EN NUTRICIÓ FUNCIONAL, OXIDACIÓ I MALALTIES CARDIOVASCULARS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN FUNCIONAL, OXIDACIÓN Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

NFOC-SALUT works in the field of health, lifestyle and disease from an experimental, clinical and applied approach to society in the academic world and health promotion.

 NFOC-SALUT treballa en l'àmbit de la salut, l'estil de vida i les malalties, des d'una aproximació experimental, clínica i aplicada a la societat en l'entorn acadèmic i de promoció de la salut.

 NFOC-SALUT trabaja en el ámbito de la salud, el estilo de vida y las enfermedades, desde una aproximación experimental, clínica y aplicada a la sociedad en el entorno académico y de promoción de la salud.