RESEARCH AREAS

LÍNIES DE RECERCA

 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN


1 - Estudis d'intervenció nutricional d'acord amb els criteris CONSORT i les normes ètiques adequades, en persones sanes i afectes de diverses patologies com les alteracions dels lípids, la hipertensió, etc. 

Estudios de intervención nutricional de acuerdo con los criterios CONSORT y las normas éticas adecuadas, en personas sanas y afectos de diversas patologías como las alteraciones de los lípidos, la hipertensión, etc.

Nutritional intervention studies, according to the CONSORT criteria and ethical standards in healthy people suffering from various diseases, such as lipid abnormalities, hypertension, etc.

2 - Estudis d'intervenció nutritional en models animals sans i afectes de diverses patologies com la síndrome metabòlica. 

Estudios de intervención nutricional en modelos animales sanos y afectos de diversas patologías como el síndrome metabólico.

Nutritial intervention studies in healthy animals models suffering from various diseases, such as metabolic syndrome.


3 - Estudis de marcadors de diagnòstic, funcionalitat i mecanismes d'acció: d'estrès oxidatiu, inflamació, etc. tant en cultius cel·lulars in vitro com en models d'animals d'experimentació i humans in vivo. 

Estudios de marcadores de diagnóstico, funcionalidad y mecanismos de acción: de estrés oxidativo, inflamación, etc. tanto in vitro en cultivos celulares como in vivo en modelos de animales de experimentación y humanos.

Diagnostic markers, funcionality and mechanism of action studies: oxidative stress, inflammation, etc. both in vitro cell culture and in vivo models of experimental animals and humans.


4 - Estudis de marcadors de consum i biodisponibilitat en animals d'experimentació i humans.

Estudios de marcadores de consumo y biodisponibilidad animales de experimentación y humanos.

Studies of markers of comsumption and bioavailability in humans and experimental animals.


5 - Estudis toxicològics in vitro i in vivo.

Estudios toxicológicos in vitro e in vivo.

Toxicological studies in vitro and in vivo.


6 - Estudis d'educació per a la salut en estils de vida saludable (nutrició i activitat física) a les escoles d'educació primària i secundària.

 Estudios de educación para la salud en estilo saludable de vida (nutrición y actividad física) en las escuelas de educación primaria y secundaria.

Studies of health education in healthy life style (nutrition and physical activity) in primary and secondary schools.


Scientific strategy - ESTRATÈGIA CIENTÍFICA - Estrategia científica