RESEARCH AREAS

LÍNIES DE RECERCA

Research Areas

1 - Estudis d'intervenció nutricional, d'acord amb els criteris CONSORT i les normes ètiques adequades, en persones sanes i afectes de diverses patologies com les alteracions dels lípids, la hipertensió arterial, etc.

Nutritional intervention studies, according to the CONSORT criteria and ethical standards in healthy people suffering from various diseases such as lipid abnormalities, hypertension, etc..

Estudios de intervención nutricional, de acuerdo con los criterios CONSORT y las normas éticas adecuadas, en personas sanas y afectos de diversas patologías como las alteraciones de los lípidos, la hipertensión arterial, etc.

2 - Estudis d'intervenció nutricional en models animals sans i afectes de diverses patologies com la síndrome metabòlica

Nutritional intervention studies in healthy animal models suffering from various diseases such as metabolic syndrome

Estudios de intervención nutricional en modelos animales sanos y afectos de diversas patologías como el síndrome metabólico

3 - Estudis de marcadors de diagnòstic, funcionalitat i mecanismes d'acció: d'estrès oxidatiu, inflamació, etc., tant in vitro en cultius cel·lulars com in vivo en models d'animals d'experimentació i humans

Studies of diagnostic markers, function and mechanisms of action: oxidative stress, inflammation, etc.. Both in vitro cell culture and in vivo models of experimental animals and humans

Estudios de marcadores de diagnóstico, funcionalidad y mecanismos de acción: de estrés oxidativo, inflamación, etc., tanto in vitro en cultivos celulares como in vivo en modelos de animales de experimentación y humanos

4 - Estudis de marcadors de consum i biodisponibilitat en humans i animals d'experimentació

Studies of markers of consumption and bioavailability in humans and experimental animals

Estudios de marcadores de consumo y biodisponibilidad en humanos y animales de experimentación

5 - Estudis toxicològics in vitro i in vivo

Toxicological studies in vitro and in vivo

Estudios toxicológicos in vitro e in vivo

6 - Estudis d'educació per a la salut en estil saludable de vida (nutrició i activitat física) a les escoles d'educació primària i secundària

Studies of health education in healthy life style (nutrition and physical activity) in primary and secondary schools

Estudios de educación para la salud en estilo saludable de vida (nutrición y actividad física) en las escuelas de educación primaria y secundaria

ESTRATÈGIA CIENTÍFICA DEL GRUP

Scientific Group Strategy